In cazul terenurilor aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtii si gradinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, detinatorii sau mostenitorii acestora, inclusiv cei care au cumparat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei judetene emiterea titlului de proprietate in conditiile prezentei legi, astfel:

  1. b) daca terenul este în proprietatea statului român si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
  • daca terenul este in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai constructiilor;
  • nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de catre alte persoane.

Cererea si actele necesare se depun la Comisia Locala de Fond Funciar Lenauheim din cadrul Primariei comunei Lenauheim.

Acte necesare pentru depunerea dosarului in temeiul art.27 , alin.2.3 , sunt:

– 1 dosar cu sina;

-copie(copii) de pe actul(ele) de identitate(B.I./C.I.);

-extras de carte funciara , individual si in extenso, nu mai vechi de 30 zile;

-copii acte de stare civila solicitanti/certificat de mostenitor/calitate de mostenitor/hotarare judecatoreasca;

-copie de pe actul doveditor al dreptului de  proprietate asupra casei de locuit si anexele gospodaresti precum si curtii si gradinii din jurul acestora(contract de vanzare-cumparare , donatie , etc);

– copie de pe actul de  proprietate emis anterior prin care s-a reconstituit/constituit dreptul de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit si anexele gospodaresti precum si curtii si gradinii din jurul acestora-daca este cazul ( titlu de proprietate , deciziei a prefecturii sau ordin prefect, etc);

-dovada faptului ca imobilul figureaza in evidentele fiscale(certificat fiscal emis de Primaria comunei Lenauheim) ;

-dovada faptului ca imobilul este inregistrat in Registrul Agricol(adeverinta eliberata de Primaria comunei Lenauheim) ;

-declaratie data pe proprie raspundere a proprietarului(solicitantului)din care sa rezulte ca terenul solicitat nu se afla in litigiu;

-declaratie data pe proprie raspundere prevazuta de art.10 , alin.2 din Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-documentatie topo-cadastrala (in original) intocmita de o persoana autorizata , prin care sa se identifice constructia(locuinta) , terenul solicitat si suprafata acestuia , precum si situatia juridica care sa cuprinda bilantul teritorial al terenului si mentiunea proiectantului ca datele inscrise in planul intocmit corespund cu realitatea din teren;

-orice alte documente doveditoare , utile solutionarii cererii.

Anunțul poate fi descărcat aici: Anunț 12 octombrie 2020


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *